Call for proposals
KTH PostDoc Call 2024

Identifier
KTHPD2024
Opens
2023-12-21 13:00 Europe/Stockholm
Closes
2024-02-22 23:59 Europe/Stockholm
Closed.
My proposal
Call is closed; a proposal cannot be created.
Description

För en fortsatt utveckling av KTH’s forskningsmiljö vid SciLifeLab utlyser nu KTH’s SciLifeLab kommitté 4-6 PostDoc-anställningar med finansiering från KTH:s SFO-budget (1000 kSEK/år under två år). Dessa PostDocs kommer att placeras på SciLifeLab, KTH Campus Solna.

KTH:s forskare som är verksamma inom SciLifeLab inbjuds att lämna förslag på relevanta PostDoc projekt. Ansökan ska sammanfattas på max två A4-sidor och innehålla:

 1. Projekttitel
 2. Huvudhandledare och eventuell bi-handledare
 3. Kortfattad projektbeskrivning med bakgrund, metod och mål.
 4. Relationen till nuvarande egen forskning
 5. Planerad interaktion med andra forskare och infrastrukturer vid SciLifeLab
 6. Motivering till varför detta projekt passar för SciLifeLab, KTH.

I urvalsprocessen kommer följande kriterier att beaktas:

 1. Vetenskaplig kvalitet och potential
 2. Strategiskt värde för KTH och SciLifeLab Campus Solna
 3. Interaktion med andra forskare och infrastrukturer vid SciLifeLab

================

For a continued development of KTH's research at SciLifeLab, KTH's SciLifeLab committee is now announcing 4-6 PostDoc positions with funding from KTH's SFO budget (1000 kSEK/year for two years). These PostDocs will be placed at SciLifeLab, KTH Campus Solna.

KTH's researchers who are active at SciLifeLab are invited to submit proposals for relevant PostDoc projects. The application must be summarized on a maximum of two A4 pages and contain:

 1. Project title
 2. Main supervisor and possible co-supervisor
 3. Brief project description with background, method and goals.
 4. The relationship to current own research
 5. Planned interaction with other researchers and infrastructures at SciLifeLab
 6. Justification for why this project is suitable for SciLifeLab, KTH.

In the selection process, the following criteria will be considered:

 1. Scientific quality and potential
 2. Strategic value for KTH and SciLifeLab Campus Solna
 3. Interaction with other researchers and infrastructures at SciLifeLab
Labels
-
Documents
-

No cookies are used.
Anubis 2.9.0